Algemene verhuurvoorwaarden

SNOEY GENERATORS ROCKANJE

Snoey Generators Rockanje is een onderdeel van Handelsonderneming M.J. Snoeij v.o.f. 

ALGEMENE VERHUURVOOWAARDEN SNOEY GENEATORS ROCKANJE

De verhuur van materieel; aggregaten, compressoren, lasapparatuur en toebehoren geschiedt onder de volgende voorwaarden.

 1. De hieronder vermelde huurvoorwaarden zijn van toepassing op al de door Snoey en  huurder gesloten overeenkomsten. Afwijkende voorwaarden worden uitdrukkelijk  uitgesloten.

 2. Aflevering geschiedt - indien niet anders schriftelijk afgesproken - vanaf het depot  waar het materieel is besteld. Bij beëindiging van de huur dient de huurder het  materieel terug te zenden naar de vestiging van herkomst. Transportkosten van de  gehuurde machines (van de vestiging naar de contractlocatie en vice versa) zijn altijd  voor rekening van de huurder. Op schriftelijk verzoek van de huur huurder kan het  transport door Snoey verzorgd worden.

 3. Indien niet nader overeengekomen vangt de huur op de dag van levering aan. Deze  eindigt op de dag waarop het materieel door Snoey in complete, bedrijfsklare toestand  terugontvangen wordt. Beëindiging van de huur door de huurder kan slechts  geschieden per brief, danwel per e-mail bericht. De datum van ontvangst van  voornoemde brief dan wel e-mail door Snoey is hiervoor maatgevend.

 4. Al het materieel is en blijft eigendom van Snoey. Deze mag zonder schriftelijke  toestemming van Snoey niet op zee, op vaartuigen en/of in het buitenland gebruikt  worden. Daarbij mag zij in het algemeen niet aan risico's blootgesteld worden welke  niet te verengingen zijn met de aard en het normale gebruiksdoel.

 5. Het materieel wordt in schone, goed bruikbare toestand afgeleverd. Eventuele  reclamaties hierover dienen schriftelijk bij de huuraanvang te geschieden. Deze  kunnen achteraf niet meer in aanmerking genomen worden.

 6. De huurder is verplicht zorg te dragen voor normaal dagelijks onderhoud, t.w.: het  bijvullen van brandstof, het dagelijks controleren en eventueel bijvullen van  smeerolie, compressorolie, koelwater en gedestilleerd water (accu); het dagelijks  controleren van ventilatorriemen en eventueel spannen daarvan; het controleren en  eventueel op spanning brengen van de luchtbanden; het minstens eenmaal per 400 uur  verversen van smeerolie; het eventueel uitvoeren van kleine reparaties, zoals  ontluchten en opstarten.

 7. Storingen dienen direct telefonisch te worden gemeld. Voor snelle afhandeling hiervan  is een duidelijk opgave nodig van het gehuurde materieel en locatie noodzakelijk.  Binnen Nederland wordt de betreffende machine door Snoey of namens Snoey ter  plaatse gerepareerd of door een andere vervangen, daarbuiten in overleg en voor  rekening van huurder (zie punt 3 t/m 5). Bij storingen langer dan 1 dag worden de  huurpenningen over de periode gecrediteerd. Hiervoor geldt de voorwaarde dat deze  storing tijdig is gemeld en niet het gevolg is van beschadigingen en / of  onoordeelkundig gebruik of nalatigheid van de huurder. Storingen of schade  veroorzaakt door brandstoffen c.q. smeermiddelen die niet voldoen aan de norm van  de fabrikant worden verhaald op de huurder.

 8. Snoey is nimmer aansprakelijk voor bedrijfs- en of vervolgschade ontstaan door  incomplete levering, storing of niet goed functioneren van de gehuurde machines. Alle  schade aan het materieel is voor rekening van de huurder, tenzij de huurder aantoont  dat deze schade het gevolg is van slijtage door normaal gebruik. De kosten van  vervanging en of reparatie van beschadigde, ontbrekende, kapotte onderdelen zij voor  rekening van de huurder. Bij beëindiging van de huur worden deze onderdelen en  reparatiekosten bij de huurder in rekening gebracht. De huurder is VERPLICHT het  materiaal te verzekeren.

 9. De verantwoordelijkheid voor het gehuurde materieel vangt aan op het moment dat de  huurder deze af komt halen tot en met het moment dat deze in goede staat is terug  bezorgd bij de desbetreffende vestiging. In het geval dat Snoey het vervoer verzorgd,  vangt deze aan op het moment van aflevering tot het moment van afhalen.

 10. In geval van vervreemding, diefstal of verduistering van het materieel is de huurder  verplicht tot het doen van aangifte bij de politie. De huurder is verplicht om een kopie  van het proces verbaal per ommegaande aan Snoey te versturen.

 11. De huurtarieven zijn (behalve specifiek anders vermeld) gebaseerd op weekprijzen  van maximaal 50 uur. Deze zijn exclusief BTW, brandstof, olie en transport. Voor  gebruikt op zee, op vaartuigen en/of in het buitenland gelden toeslagen. Bij gebruik op  zaterdag en/of zondag wordt 1/5 van het weektarief per dag extra berekend. Per  fictieve huurdag geldt: voor generatoren en lasaggregaten een maximale toeslag van  70% en voor compressoren 100%. Huurnota's worden eenmaal per 2 weken of bij  beëindiging huurperiode verzonden.
  Bij niet tijdige betaling wordt 1% rente per maand berekend.

 12. Bij wanbetaling, bestaande uit het onbetaald laten van twee of meer facturen, bij  onbehoorlijk gebruik, surseance van betaling, faillissement en/of bodembeslag van de  huurder, eindigt de gesloten overeenkomt met onmiddellijke ingang. De huurder blijft  daarbij verantwoordelijk voor de onmiddellijke terugzending van het materiaal naar de  desbetreffende vestiging. Bij bodembeslag, faillissement en/of surseance van betaling  dient de huurder dit direct aan Snoey schriftelijk te melden.

 13. Alle kosten voor Snoey voortvloeiend uit de wanprestatie van de huurder dan wel zijn  wanbetaling, buitengerechtelijke incassokosten en gerechtelijke incassokosten zij voor  rekening van de huurder. Deze kosten worden berekend overeenkomstig met het  incassotarief van het door Snoey ingeschakelde incassobureau

 14. Huurder en verhuurder komen overeen dat in geval van geschillen, waarin deze  huurvoorwaarden niet voorzien, het Nederlands recht van toepassing is; met als  bevoegde instantie de arrondissementsrechtbank te Rotterdam.