Algemene verkoopvoorwaarden

SNOEY GENERATORS ROCKANJE

Snoey Generators Rockanje is een onderdeel van Handelsonderneming M.J. Snoey v.o.f.

ALGEMENE VERKOOPVOOWAARDEN SNOEY GENEATORS ROCKANJE 

Artikel 1: Offertes, aanbiedingen

a. De eventuele toepasselijkheid van door koper/opdrachtgever gehanteerde algemene inkoopvoorwaarden wordt  hierbij uitdrukkelijk van de hand gewezen.  

b. Offertes en aanbiedingen zijn altijd vrijblijvend, tenzij is vermeld dat het een vaste offerte betreft.  c. In het geval van een vaste offerte zal deze van kracht zijn gedurende een zodanige periode als door ons  vermeld, bij gebreke van vermelding vervalt zij na afloop van een maand. d. De in de aanbieding genoemde  prijzen zijn gebaseerd op levering af magazijn, “ex Works”,vestigingsplaats opdrachtnemer.  De prijzen zijn exclusief omzetbelasting en verpakking.

Artikel 2: Betaling

a. Behalve in het geval dat contante betaling of levering onder rembours is bedongen, zal het factuurbedrag  binnen 30 dagen na factuurdatum contant ten kantore van ons of op de door ons aangegeven bankrekening  moeten zijn geschied.  

b. Bij niet tijdige betaling op de vervaldag is de koper/opdrachtgever van rechtswege en zonder  ingebrekestelling vanaf factuurdatum 2% rente per maand verschuldigd, waarbij een gedeelte van de maand  geldt als een hele maand. Tevens dient koper/opdrachtgever alle redelijke buitengerechtelijke kosten te voldoen  en partijen stellen vast dat in ieder geval redelijk is berekening van deze kosten conform de door de  kantonrechters gehanteerde kantonrechterstaffel en het door de rechtbanken gehanteerde liquidatietarief.

Artikel 3: Levering

a. Overeengekomen leveringstermijnen beginnen te lopen op de dag dat beide navolgende gebeurtenissen  plaatsgevonden hebben:  

  • schriftelijke bevestiging door ons van de order  

  • ontvangst door ons van alle gegevens, documenten en voorwerpen die wij nodig hebben voor het  uitvoeren van de opdracht.

Iedere vertraging aan de zijde van koper/opdrachtgever bij het nakomen van enige verplichting jegens ons,  schort de leveringstermijn op.  

b. Wij doen ons uiterste best de overeengekomen leveringstermijn niet te overschrijden, doch indien dit toch  mocht geschieden zijn wij nimmer gehouden enige schade te vergoeden of boete te betalen.  c. Door ons te leveren goederen en verpakking zijn te allen tijde voor rekening en risico van  koper/opdrachtgever zodra met in lading in het magazijn van ons begonnen wordt.  

d. Indien koper/opdrachtgever om enigerlei reden de goederen niet in ontvangst neemt hebben wij het recht ze  voor rekening en risico van koper/opdrachtgever waar dan ook op te slaan en te verzekeren. Indien de goederen  twee maanden na de aanbieding ter levering niet in ontvangst zijn genomen zijn wij gerechtigd het contract  zonder gerechtelijke tussenkomst door enkele kennisgeving aan koper/opdrachtgever te ontbinden, de goederen  te vervreemden of terug te nemen en vergoeding van de gederfde winst alsmede van alle andere schade te ontvangen.

Artikel 4: Overmacht

a. Opdrachtnemer heeft het recht de nakoming van zijn verplichtingen op te schorten als hij door overmacht  tijdelijk is verhinderd zijn contractuele verplichtingen jegens opdrachtgever na te komen.  b. Onder overmacht wordt onder meer verstaan de omstandigheid dat leveranciers, van opdrachtnemer of door  opdrachtnemer ingeschakelde transporteurs niet of niet tijdig voldoen aan hun verplichtingen, het weer,  aardbevingen, brand,stroomstoring, verlies, diefstal of verloren gaan van gereedschappen of  materialen,wegblokkades, stakingen of werkonderbrekingen en import- of handelsbeperkingen.  c. Opdrachtnemer is niet meer bevoegd tot opschorting als de tijdelijke onmogelijkheid tot nakoming meer dan  zes maanden heeft geduurd. Opdrachtgever en opdrachtnemer kunnen de overeenkomst na afloop van deze  termijn met onmiddellijke ingang beëindigen, maar uitsluitend voor dat deel van de verplichtingen dat nog niet  is nagekomen.  

d. Indien er sprake is van overmacht en nakoming blijvend onmogelijk is of wordt, zijn beide partijen  gerechtigd om de overeenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen voor dat deel van de verplichtingen dat  nog niet is nagekomen. 

e. Partijen hebben geen recht op vergoeding van de als gevolg van de opschorting of de beëindiging in de zin  van dit artikel geleden of te lijden schade.

Artikel 5: Reclames

a. Koper/opdrachtgever moet reclames betreffende de geleverde goederen of werkzaamheden terstond nadat hij  een en ander redelijkerwijs heeft kunnen vaststellen maar in elk geval binnen 14 dagen na levering/het uitvoeren  van de opdracht schriftelijk aan ons opgeven waarbij nauwkeurig aard en grond van de reclame moet worden  aangegeven.  

b. Koper moet verkoper binnen een termijn van 20 werkdagen na de reclame in de gelegenheid stellen om vermissingen, maatverschillen of beschadigingen aan de hand van de contractsgoederen in originele staat en in  originele verpakking vast te (laten) stellen. Indien koper de contractsgoederen evenwel geheel of gedeeltelijk  heeft bewerkt of verwerkt dan vervalt elk recht op reclame of schadevergoeding.  

c. Reclames geven niet het recht de betalingsverplichting op te schorten. d. Indien de reclame gegrond is zullen  wij te onzer keuze hetzij schadevergoeding tot ten hoogste de factuurwaarde betalen hetzij de betrokken  goederen gratis vervangen oftewel de opdracht gratis opnieuw uitvoeren. Tot meerdere schadevergoeding en tot  vergoeding van indirecte schade (al dan niet geleden door koper/opdrachtgever) zijn wij niet verplicht.

Artikel 6: Eigendomsvoorbehoud

a. Alle goederen blijven na levering eigendom van ons totdat koper aan alle verplichtingen jegens ons heeft  voldaan.  

b. Koper mag de goederen niet in eigendom overdragen aan derden of tot meerdere zekerheid aan derden in  eigendom overdragen of aan derden verpanden totdat deze aan alle verplichtingen heeft voldaan.  c. Indien koper in strijd met de vorige leden handelt verbeurt deze aan ons een niet voor matiging vatbare boete  van € 250,00 voor iedere dag dat deze in gebreke is.  

Artikel 7: Aansprakelijkheid

a. In geval van een toerekenbare tekortkoming is opdrachtnemer gehouden zijn contractuele verplichtingen  alsnog na te komen.  

b. De verplichting tot schadevergoeding van opdrachtnemer op grond van welke wettelijke grondslag ook, is  beperkt tot die schade waartegen opdrachtnemer uit hoofde van een door of ten behoeve van hem gesloten verzekering verzekerd is, maar is nooit hoger dan het bedrag dat in het betreffende geval door deze verzekering  wordt uitbetaald.  

c. Wij zijn nimmer aansprakelijk voor enige “verdere” schade;  

  1. a. gevolgschade. Onder gevolgschade wordt onder meer verstaan stagnatieschade, productieverlies,  gederfde winst, transportkosten en reis- en verblijfkosten. Opdrachtgever kan zich indien mogelijk tegen  deze schade verzekeren;  

  2. b. opzichtschade. Onder opzichtschade wordt onder andere verstaan schade die door of tijdens de  uitvoering van het werk wordt toegebracht aan zaken waaraan wordt gewerkt of aan zaken die zich  bevinden in de nabijheid van de plaats waar wordt gewerkt. Opdrachtgever kan zich desgewenst tegen  deze schade verzekeren;  

  3. c. schade veroorzaakt door opzet of bewuste roekeloosheid van hulppersonen of niet leidinggevende  ondergeschikten van opdrachtnemer.  

  4. d. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade aan door of namens opdrachtgever aangeleverd  materiaal als gevolg van een niet deugdelijk uitgevoerde bewerking.  

  5. e. Opdrachtgever vrijwaart opdrachtnemer voor alle aanspraken van derden wegens  

  6. productaansprakelijkheid als gevolg van een gebrek in een product dat door opdrachtgever aan een  derde is geleverd en dat (mede) bestond uit door opdrachtnemer geleverde producten en/of materialen.  Opdrachtgever is gehouden alle voor opdrachtnemer in dit verband geleden schade waaronder de  (volledige) kosten van verweer te vergoeden.  

Artikel 8: Garantie

a. Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen staat opdrachtnemer voor een periode van zes maanden na  (op)levering in voor de goede uitvoering van de overeengekomen prestatie. Als een afwijkende garantietermijn  is overeengekomen, zijn de overige leden van dit artikel eveneens van toepassing.  

b. Als de overeengekomen prestatie niet deugdelijk is geweest, zal opdrachtnemer de keuze maken of hij deze  alsnog deugdelijk uitvoert of opdrachtgever crediteert voor een evenredig deel van de factuur. Kiest opdrachtnemer voor het alsnog deugdelijk uitvoeren van de prestatie, bepaalt hij zelf de wijze en het tijdstip van  uitvoering. Bestond de overeengekomen prestatie (mede) uit het bewerken van door opdrachtgever aangeleverd  materiaal, dan dient opdrachtgever voor eigen rekening en risico nieuw materiaal aan te leveren.  c. Onderdelen of materialen die door opdrachtnemer worden hersteld of vervangen, moeten door opdrachtgever  aan hem worden toegezonden.  

d. Voor rekening van opdrachtgever komen:  

a. alle transport- of verzendkosten;  

b. kosten voor demontage- en montage;  

c. reis- en verblijfkosten.  

e. Opdrachtgever moet opdrachtnemer in alle gevallen de gelegenheid bieden een eventueel gebrek te  herstellen of de bewerking opnieuw uit te voeren.  

f. Opdrachtgever kan alleen een beroep doen op garantie nadat hij aan al zijn verplichtingen ten opzichte van  opdrachtnemer heeft voldaan.  

 Geen garantie wordt gegeven als gebreken het gevolg zijn van:  

 - onoordeelkundig gebruik;  

- niet of onjuist uitgevoerd onderhoud;  

- installatie, montage, wijziging of reparatie door opdrachtgever of door derden;  

- gebreken aan of ongeschiktheid van zaken afkomstig van, of voorgeschreven door opdrachtgever;   - gebreken aan of ongeschiktheid van door opdrachtgever gebruikte materialen of hulpmiddelen.  

Geen garantie wordt gegeven op:  

- geleverde zaken die niet nieuw waren op het moment van levering;  

- het keuren en repareren van zaken van opdrachtgever;  

- onderdelen waarvoor fabrieksgarantie is verleend.  

Het bepaalde in de leden b t/m f van dit artikel is van overeenkomstige toepassing bij eventuele aanspraken van  opdrachtgever op grond van wanprestatie, non-conformiteit of welke andere grondslag dan ook. Opdrachtgever  kan rechten uit hoofde van dit artikel niet overdragen    

Artikel 9: Toepasselijkheid recht en rechter

a. Op al onze overeenkomsten en deze voorwaarden is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.  b. Alle geschillen worden bij uitsluiting van elke andere rechter onderworpen aan de bevoegde rechter in het  arrondissement Zuidwest Nederland, bij de rechtbank te Rotterdam.  

c. De toepasselijkheid van Europese verdragen, in het bijzonder het Weens Verdrag, is uitgesloten.